PELE: Projecte d’innovació de llengua anglesa (2008-2011)

art

Aquest projecte es va dur a terme a l’escola durant tres cursos. Com a resultat de l’experiència, els alumnes de CM i CS fan una sessió setmanal de plàstica en anglès.

 

 

 

 

Improving English with Art.

 Aquest projecte es presenta com un estímul original i creatiu per tal de:

 1. Consolidar els continguts de l’educació artística, visual i plàstica dels alumnes de cicle mitjà i superior en llengua Anglesa .
 2. Incrementar l’ús de l’anglès en els projectes transversals d’escola
 3. Utilitzar les TIC/MAV per recolzar continguts i millorar la comprensió.
 4.  Millorar la competència comunicativa oral i audiovisual.
 5. Incrementar la competència plurilingüe i intercultural.

  Descripció del projecte.

Amb aquest projecte ens sembla que poder introduir la llengua anglesa a través de l’àrea de plàstica i dels projectes d’escola ens possibilita l’ampliació de l’ús en àrees no lingüístiques i en activitats que impliquen tot el centre amb la intenció que l’anglès sigui utilitzat pels nostres alumnes més enllà de la classe d’anglès.

 OBJECTIUS

 1. Millorar la Competència Comunicativa oral en llengua Anglesa.
 2. Preparar activitats significatives en les quals els alumnes experimentin la llengua estrangera com un mitjà per a intercanviar informacions.
 3. Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i incorporar-les en el procés creatiu propi.
 4. Aprendre noves activitats, tècniques, metodologies, recursos i sistemes d’autoavaluació.
 5. Integrar noves tecnologies a les classes d’educació artística per a la cerca d’informació  i així potenciar l’augment de la competència audiovisual.
 6. Fomentar la competència plurilingüe i intercultural a través de l’estudi de l’art en diferents cultures.
 7. Comprendre, valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se, expressar els sentiments, les descobertes i capacitats de cadascú.
 8. Valorar i gaudir del treball cooperatiu i en grup per crear un sentit de pertinença i acceptació dins la comunitat escolar.

 INTEGRACIÓ EN EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE I EN EL CURRÍCULUM

Aquest projecte s’integra:

 En el Projecte lingüístic per aconseguir   actituds i habilitats per afrontar-nos amb parlants d’ altres llengües i millorar la competència comunicativa

En el currículum a través de l’àrea de plàstica, llengües  i en l’assoliment de les competències bàsiques i d’àrees.

En els projectes interdisciplinaris d’escola: Cada curs treballa al segon trimestre el projecte inclòs en el PEC “‘La Catedral de Girona. Els altres projectes  s’aproven en claustre i queden inclosos dins el pla anual. Els temes a treballar estan vinculats a l’actualitat, la salut, convivència…

 

ALUMNAT PARTICIPANT 

En l’apartat de Plàstica en Anglès els participants són els alumnes de cicle mitjà i superior. Dins l’horari setmanal fan una sessió de grup-classe i una de mig grup.

Respecte al projectes d’escola, tal i com hem mencionat anteriorment, hi participa tot l’alumnat, per tant l’anglès també hi serà present a partir de P4. 

METODOLOGIA 

Aquest projecte està basat en el enfocament de CLIL(Content and Language Integrated Learning) i el principal objectiu és la utilització de la llengua anglesa en una situació real com és una classe d’ educació plàstica.

Cada sessió constarà de tres parts:

 1. Una introducció en la que s’explicarà la tècnica a treballar, els materials a emprar i si s’escau es parlarà de la recerca feta a l’aula TIC. També es donaran les instruccions per dur a terme el treball.
 2. El nucli serà el desenvolupament de l’activitat. Sempre que sigui possible es portaran imatges per a orientar els alumnes en el procés de realització.
 3. L’assemblea serà la última part de la sessió i servirà per comentar i avaluar els punts d’interès referents a la sessió.

En la programació diària es tindran en compte els continguts d’ambdues àrees, llengua anglesa i plàstica. Dins de l’apartat de l’anglès sempre es tindran en compte els següents aspectes:

 • ·         Language of learning: es refereix al vocabulari bàsic que es fa servir a l’activitat.
 • ·         Language for learning: proporciona les estructures de suport que farà servir l’alumne per comunicar-se.
 • ·         Language through learning: és aquell apartat que inclourà el vocabulari i les expressions que sorgeixin al llarg de la sessió.

De tant en tant es preparà una exposició amb els treballs dels alumnes per tal que la resta de la comunitat educativa en pugui gaudir i serveixi d’estímul per als seus autors.