PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres (2012-2014)

terraLANGUAGES TO LEARN: ENGLISH TO LEARN SCIENCE

Una vegada acabat i consolidat l’ensenyament de la plàstica en anglès als cicles mitjà i superior, decidim ampliar la nostra experiència en metodologia CLIL a l’àrea de coneixement del medi.
Ens proposem treballar 6 unitats de l’àrea de Coneixement de Medi al Cicle Superior, cada una d’un bloc diferent de l’àrea en els quals està estructurat el currículum. Els alumnes faran una sessió setmanal en mig grup.
En acabar el Projecte haurem elaborat les programacions corresponents a les sis unitats treballades (una per trimestre).

Descripció del projecte
a) Justificació del projecte: motivació, finalitat, experiències previes, vinculació a la realitat del centre (…)

A l’Escola Verd ja fa anys que veiem la importància de millorar la competència lingüística en anglès dels nostres alumnes i per això des del curs 2006-2007, hem anat ampliant progressivament les accions que creiem útils per assolir el nostre objectiu.
La primera actuació va consistir en modificar el catàleg de llocs de treball i ampliar a dos els especialistes en llengua anglesa. Per donar compliment al nostre objectiu era necessari comptar amb més mestres capacitats.
Actualment els nostres alumnes entren en contacte amb la llengua anglesa a P4 i, a partir d’aquesta edat, la veuen no només com una àrea a estudiar, sinó també com una eina per adquirir aprenentatges de forma integrada en els diferent àmbits educatius establerts en el
PEC.
El projecte interdisciplinari anual “Viure la Catedral”, el projecte monogràfic triat per cada curs, la presentació en vídeo de l’escola pel procés de preinscripció, la revista, …contenen importants continguts en anglès.
El curs 2008-2009 el Departament d’Educació va seleccionar el nostre projecte ‘Improving English with Art’, en la modalitat AICLE. En un principi estava destinat als alumnes de Cicle Superior però al veure que la seva competència comunicativa en anglès millorava molt, ens vàrem animar a ampliar-lo al Cicle Mitjà.
L’experiència adquirida en l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera, ens fa mirar més enllà i engrescar-nos en ampliar les hores d’exposició que els alumnes tenen envers l’anglès a través d’una altre àrea com és el Medi, amb grans possibilitats d’experimentació i que requereix un més gran esforç per part dels alumnes per tal de comprendre i comunicar les estructures més
formals d’aquesta llengua. Abans de prendre aquesta decisió ens hem documentat i hem fet cerques a Internet. Ens hem d’adonat de l’enorme quantitat de material real publicat per escoles de diferents
països que ens pot ajudar a la nostra tasca.
També cal constatar que una gran part d’alumnes d’EP assisteixen a classes extraescolars d’anglès en acadèmies i alumnes d’EI ho fan a l’escola amb monitors que coordinen els continguts amb els de
l’escola. Fins i tot per aquests alumnes aprendre continguts en anglès pot resultar un repte i una motivació.

b) Objectius curriculars

Escola
· Potenciar l’ús de la llengua estrangera utilitzant-la com a llengua d’ensenyament-aprenentatge de continguts no lingüístics.
· Impulsar l’ús de l’anglès en l’àmbit escolar.
· Reforçar les competències lingüístiques en llengua estrangera.
· Potenciar el domini del català i la valoració de la pròpia cultura, a partir del coneixement de diverses llengües.

Mestres
· Treballar en equip: els mestres d’anglès i els mestres de coneixement de medi i els d’anglès.
· Programar i preparar nous materials per a poder portar a terme el projecte.
· Fer un tractament integrat dels llenguatges audiovisuals per aconseguir un ensenyament adequat per construir comunicacions.
· Cercar informació per desenvolupar les diferents activitats: Internet, material escrit, material multimèdia…

Alumnes
· Aprendre nous continguts de coneixement del medi en anglès.
· Valorar la necessitat de l’aprenentatge de l’anglès per a adquirir nous coneixements.
· Aconseguir parlants plurilingües competents.
· Tenir una actitud oberta per respectar les llengües i cultures presents en l’entorn on viuen.

menuc)Concreció de les llengües estrangeres: propostes pel treball integrat de llengua i contingut (AICLE i projectes interdisciplinaris), en l’aprenentatge total o parcial d’alguna àrea (…)

- Coneixement del medi: Amb aquest projecte es pretén utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de l’àrea de Medi.
Dedicarem al projecte una sessió setmanal. Els continguts es coordinaran amb el mestre que faci les classes de coneixement del medi per tal de no repetir-los en català i en anglès.
Pretenem utilitzar l’anglès en l’ensenyament – aprenentatge de continguts no lingüístics amb un doble objectiu: usar la llengua estrangera per aprendre i aprendre a usar la llengua estrangera.
Som ben conscients de les dificultats que suposa un projecte d’aquesta mena a nivell lingüístic bàsicament. Per això, hi haurà dues mestres implicades en el projecte que disposaran dins del seu horari d’una hora setmanal per coordinar-se i programar les sessions a consciència i amb tota la previsió de vocabulari i expressions que podem necessitar.
La feina de les mestres serà programar partint dels quatre principis de la metodologia CLIL: Content, communication, cognition, i culture.
Content: Els continguts a treballar i a avaluar seran de Coneixement del Medi.
Communication: en cap moment plantejarem la classe com una classe de llengua estrangera, es tracta d’una classe de coneixement del medi. Això sí, caldrà facilitar als alumnes molt suport visual i
models lingüístics que necessitin, però sense entrar en els aspectes gramaticals. Haurem de tenir present a l’hora de programar el language of learning and for learning (vocabulari i estructures
específiques que els alumnes poden necessitar per fer les activitats (explicar, raonar, contrastar…) , el language through learning (el que poden aparèixer durant la sessió).
Cognition: Ensenyar continguts de ciència en anglès planteja el repte als alumnes de pensar i construir els seus propis aprenentatges.
Culture: en el món intercultural i globalitzat en que vivim, la tolerància i la comprensió són factors molt importants. D’aquí la importància de potenciar el respecte pels altres i a les diferències.
Serà fonamental l’ús d’Internet com a font d’informació i materials reals en la seva llengua original. Totes les aules de l’escola estan equipades amb PDIs i connexió Internet. Quan sigui necessari l’escola també disposa d’aula d’informàtica i ordinadors portàtils accessibles a
l’alumnat.

- Educació Visual i Plàstica: Al mateix temps es continuaria utilitzant l’anglès com a llengua vehicular en l’àrea de plàstica amb els alumnes de Cicle Mitjà (tal i com portem fent al centre des del curs 10/11).
- Projectes interdisciplinaris: L’anglès també és representat en els projectes interdisciplinaris d’escola (‘Viure la Catedral’ i un altre diferent cada any). En aquest cas s’utilitza l’anglès per a treballar una petita part del projecte en tots els cursos en els que s’imparteix l’àrea
d’anglès (de P4 a 6è).

d)Concreció de les altres llengües curriculars: llistat o relació de plans i projectes del centre que desenvolupin accions transversals per a l’impuls de la lectura i l’oralitat (…) en qualsevol de les llengües del centre o en les diferents àrees del currículum, en el desenvolupament
de les competències pròpies de l’etapa o l’estudi.

Per al proper curs 2012/2013 l’escola té intenció d’iniciar el projecte ‘Llegim en parella’, un mètode basat en la tutoria entre iguals i que implica també a les famílies, amb finalitat de millorar la competència
lectora de l’alumnat. En principi la llengua per a aquest projecte és el català, tot i que en determinades situacions personals i familiars dels alumnes implicats, també es pot fer en la llengua materna dels alumnes.
L’escola Verd també ha participat en el projecte d’innovació educativa ‘Biblioteca escolar .edu’ que fomenta accions de lectura i oralitat entre els diferents grups d’alumnes de l’escola, amb activitats
diverses. Un exemple en seria la lectura i representació de contes (en qualsevol de les llengües curriculars de l’escola) per part d’alumnes d’un curs davant d’alumnes de cursos inferiors.
Puntualment l’escola organitza activitats destinades a potenciar la competència oral de l’alumnat. En són exemples les activitats següents:
-El curs 09/10 els alumnes de 6è van fer de guies per a alumnes d’una escola de Camprodon que venien a Girona a visitar la Catedral.
-El curs 10/11 els alumnes de 6è van fer de guies pels pares de l’escola davant dels murals dels passadissos que mostraven la història de la Catedral de Girona. En aquesta ocasió els pares podien
triar si volien fer la visita en català, castellà o anglès.
-El curs 11/12 els alumnes de 3r han fet una trobada amb alumnes de 3r d’una escola veïna on l’anglès era la llengua vehicular.
En aquesta trobada es van organitzar jocs en anglès i es van fer una lectura d’un conte i unes endevinalles per part dels alumnes d’ambdues escoles.

e)Concreció de llengües no curriculars: descripció de les accions culturals i lingüístiques en altres llengües no curriculars dutes a terme en el centre (…) en horari escolar o no escolar.

Com a treball per enriquir-nos a partir de la diversitat, a cicle inicial es demana a les famílies la seva participació en alguna sessió dins l’horari escolar per tal que ens expliquin coses que els són pròpies i que puguin ser d’interès per a alumnat. En els cas de les famílies provinents d’altres països i cultures, s’aprofita per conèixer aspectes de la seva cultura i/o llengua.
Anualment també es celebra el DENIP (Dia Escolar de la No violència i la Pau) i en aquest context s’acostuma a treballar/conèixer algun aspecte de les llengües maternes de l’alumnat de la nostra escola.

f) Concreció de plurilingüisme a l’entorn. Accions de suport al plurilingüisme de la comunitat educativa siguin presencials o en el marc de la comunicació audiovisual i multimèdia, amb accés a
materials en diferents llengües amb xarxes o entorns de comunicació social d’àmbit global.

Amb la posada en pràctica d’aquest projecte ens proposem utilitzar materials digitals reals en anglès per a l’aprenentage en l’àrea de medi.
A través de la creació del blog del projecte també esperem posar-nos en contacte amb escoles de parla anglesa.ous

g) Llistat o relació d’altres projectes, programes o plans d’acció educativa en que participa el centre educatiu, relacionat amb la mobilitat o la interacció internacional i l’ús educatiu de les llengües
del món.

L’Escola Verd és un centre acceptat pel Departament d’Ensenyament per rebre estudiants de pràctiques dels Estudis de Mestre. Dins d’aquest context els darrers cursos hem tingut la presència de practicants amb beca Erasmus provinents de Dinamarca i Bèlgica.
D’altra banda el curs passat va acabar la nostra participació en un PELE de la convocatòria 2008-2011. La valoració que en va fer tota la comunitat educativa va ser molt positiva i ja ens vam marcar com a fita continuar ampliant els continguts curriculars ensenyats en llengua
anglesa en la propera convocatòria.
L’escola també ha participat en un projecte de biblioteques escolars Punt Edu (2006-2009) i un projecte d’innovació educativa (Viure La Catedral, 2009-2011).
Així doncs l’escola ha participat en diferents projectes que necessitaven prou atenció i implicació del claustre com per començar un projecte nou de mobilitat i interacció internacional.

h) Relació d’accions que es faran per a la difusió del projecte en la comunitat educativa i l’entorn.

Pensem que és molt important que tota la comunitat educativa conegui els projectes que s’estan duent a terme a l’escola. Per aquest motiu a les reunions informatives d’inici de curs, ens assegurem
d’informar-ne a totes les famílies, estiguin els seus fills implicats en el projecte o no.
De fet, però, la manera més senzilla de fer difusió del projecte serà a través de les noves tecnologies. Aquest curs l’escola s’ha iniciat en l’ús dels blocs educatius i de cares al curs vinent crearem el bloc del projecte. En aquest bloc s’explicaran les característiques del projecte,
i hi anirem publicant les actuacions que a l’escola es facin relacionades: siguin presentacions o vídeos que facin els alumnes, jocs que volem que trobin d’una manera ben senzilla, col·laboracions
amb d’altres escoles… Aquest bloc estarà convenientment enllaçat amb la pàgina web de l’escola i els blocs de cicle superior. Al mateix temps aquest bloc ens permetrà que hi hagi una comunicació entre l’escola i els alumnes d’una banda, i d’altres membres de la comunitat educativa i d’altres escoles, de l’altra.
Així mateix intentarem implicar en la mesura del que sigui possible a professionals de la Universitat de Girona que puguin fer presentacions en anglès als alumnes relacionades amb els temes que tractem. És una bona manera de que els alumnes s’adonin de la importància i la
utilitat de l’anglès com a llengua científica, per a transmetre coneixements i per a la investigació.
Evidentment les mestres implicades en el projecte assistiran a les formacions relacionades amb projectes CLIL que s’organitzin des del Departament d’Educació per la formació en si mateixa però també amb l’objectiu de conèixer el que estan fent a altres escoles i intercanviar experiències i idees amb d’altres professionals que estan treballant temes similars.

i) Temporalització de les actuacions a dur a terme els dos cursos escolars de les propostes de l’apartat 3c amb proposta de calendari de coordinació del projecte.

Curs 2012-2013:
-Posada en marxa del projecte: Tot l’alumnat del cicle superior treballarà els mateixos continguts de l’àrea de Medi, per tant al llarg d’aquest curs s’hauran programat 3 unitats del currículum de
l’àrea seguint la metodologia AICLE.
-Creació i manteniment actualitzat del blog del projecte.
-Seguiment setmanal per part dels mestres implicats i periòdicament (mínim una vegada per trimestre) per part de la persona referent de l’equip directiu.
-Al final del curs valoració del funcionament, resultats i revisió i ajustament si es creu necessari.
-Elaboració d’un informe intermedi que inclogui l’avaluació de les activitats realitzades.

Curs 2013-2014:
-Durant aquest curs es programaran i es portaran a terme 3 unitats més del currículum de l’àrea seguint la metodologia AICLE.
D’aquesta forma quedaran programades les 6 unitats en que consta el projecte, que s’aniran portant a la pràctica en cursos posteriors de 3 en 3 en anys alterns.
-Manteniment actualitzat del blog del projecte.
-Seguiment setmanal per part dels mestres implicats i periòdicament (mínim una vegada per trimestre) per part de la persona referent de l’equip directiu.
-Avaluació final del pla, amb referència a l’evolució del nivell de domini lingüístic i comunicatiu de l’alumnat.
-Valoració de quins aspectes del projecte es decideixen consolidar i incorporar al projecte educatiu i curricular del centre.
-Elaboració de la memòria global del projecte.

j) Previsió d’accions que s’incorporaran al Pla de Formació de Centre relacionades amb el projecte al llarg de la seva vigència si s’escau.

De cares al curs 2012-2013 alguns dels mestres de l’escola es formaran per portar a terme el projecte ‘Llegim en parella’.
Dins el Pla de Formació de Centre es proposarà alguna activitat de formació per a tot el claustre relacionat amb l’ús de les noves tecnologies enfocades a facilitar la relació amb altres escoles a nivell nacional o internacional.
Les mestres implicades en el projecte es formaran en cursos d’aprofundiment en metodologia AICLE per tal de millorar en la pràctica educativa i compartir experiències amb altres mestres.

k) identificació dels criteris d’avaluació del projecte al llarg dels dos anys de vigència i proposta d’avaluació per a fer el seguiment del projecte i dels resultats assolits per l’alumnat.

L’avaluació del projecte la realitzaran els mestres implicats, la persona responsable de l’equip directiu i el coordinador lingüístic. Els resultats es mostraran al Claustre per poder fer-ne una valoració més àmplia.
Per poder valorar el compliment del objectius proposats es faran servir:
· enquestes de valoració adreçades al professorat i alumnes

· recollida de dades de les activitats.
· elaboració de les memòries anuals incloent l’avaluació de les activitats.
· reunions de seguiment del projecte.
· proves de competència lingüística en anglès de l’alumnat participant.
· autoavaluació dels alumnes.
· avaluació contínua per part dels mestres que porten a terme les activitats: es valorarà com ha anat la sessió setmanal per tal de modificar, ampliar, reduir, els continguts de medi i el
vocabulari i estructures lingüístiques necessaris.